mater dei

Een hele wereld in één school

Een school bestaat niet alleen uit stoelen en banken of leerlingen en leerkrachten. Er komt heel wat bij kijken; binnen en buiten de school. Leer hier onze school al een beetje kennen, maar kom zeker eens op bezoek om ons echt te leren kennen.

Schoolteam

De directie

De directie van onze school wordt gevormd door een duo:

Saar Hermans
jOris Casteels

De leerkrachten

Personeelsfoto gewoon

De leerkrachten van de lagere school, de kleuterjuffen en de kinderverzorgster vormen samen met de directie een dynamisch team. Dagdagelijks zijn zij begaan met de totale ontplooiing van elk kind dat aan onze school wordt toevertrouwd. Om eigentijds onderwijs te kunnen verschaffen, neemt het team regelmatig deel aan nascholingen.

Naast de klastitularis zijn er ook leerkrachten die instaan voor de ‘zorg’ in de school. Wanneer blijkt dat het leren niet helemaal verloopt zoals verwacht, of wanneer een leerling extra uitdaging nodig heeft, zorgen zij, in samenwerking met de klastitularis, VCLB en eventueel andere hulpverleningsdiensten, voor een aangepaste zorg op maat. De opdracht van de zorgjuf situeert zich zowel in de kleuterschool als in de lagere school en dit volgens de noden die zich voordoen.

De zorgleerkrachten zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0471716423

of via volgende mailadressen:

magda.zorg.md@gmail.com

anja.zorg.md@gmail.com

anne.zorg.md@gmail.com

Omdat sport en beweging voor kinderen zeer belangrijk zijn, worden de wekelijkse gymlessen en de zwemles zorgvuldig opgebouwd door de gym- en zwemleerkracht. Ook tijdens de middagpauze en de speelkwartiertjes organiseert de gymleerkracht vaak de sport- en spelactiviteiten.

Om het digitaal gedeelte van de school draaiende te houden, heeft de school een ICT-coördinator.

Secretariaat

Vier dagen per week wordt de directie bijgestaan in de schooladministratie door een administratieve medewerker, juf Kristine.

Voor- en naschoolse opvang

‘s Morgens en ‘s avonds worden de kinderen opgevangen en begeleid door enthousiaste medewerkers.
Bij problemen of vragen kunnen de medewerkers van de opvang, tijdens de uren van de opvang, gecontacteerd worden op het nummer 0498 76 13 12.

Keukenhulp

Elke middag krijgen de leerkrachten hulp van een extra aantal mensen. Zij scheppen mee maaltijden uit, zij doen de afwas en maken de refter weer gebruiksklaar voor de volgende dag.

Vrijwilligers

De school doet bij de organisatie van verschillende activiteiten een beroep op vrijwilligers. Heb je soms wat extra tijd vrij? Wel, wij zijn alvast op zoek naar helpers die op een vooraf afgesproken tijdstip samenkomen in onze eetzaal om te kleuren, plakken, schilderen, knutselen,  … voor kleuter- of lagere school.

We zoeken ook mensen om kinderen te vervoeren bij leeruitstappen.

Al wie interesse heeft, of meer informatie wil over de ouderwerking in onze school, kan terecht bij de directie of de leden van de ouderraad.

De leesouders

Op vaste tijdstippen wordt er in het eerste tot en met het vierde leerjaar aan lezen in al z’n vormen gedaan. De leerlingen doen dit in kleine leesgroepjes, onder begeleiding van leesmoeders of -vaders. Hierdoor krijgen onze leerlingen zoveel meer leeskansen… Dat komt de leesvaardigheid en het leesbegrip behoorlijk ten goede.

 

Schoolbestuur

Een aantal mensen uit de gemeenschap, de VZW schoolcomité Mater Dei, gevestigd te 3071 Erps-Kwerps, Engerstraat 10, behartigt belangeloos het beleid, de toekomst en de eigenheid van onze vrije katholieke basisschool. Zij ijveren ervoor dat de basisvoorwaarden om kwaliteitsonderwijs te kunnen verschaffen, aanwezig zijn. Zij vormen de beleidsploeg en dragen de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren.

Het aanspreekpunt van het schoolbestuur is de voorzitter, de heer Guido Mulier, Haaggatstraat 20, 3071 Erps-Kwerps (tel.: 02/759 63 29).

De overige leden van het schoolbestuur zijn de heer Schillebeeckx, de heer Verstraeten, mevrouw Ghyselen-Vrancken, mevrouw Mues-Janssens, de heer Degrefte en de heer Wauters.

 

Scholengemeenschap

Sinds 1 september 2005 vormen wij ‘De Zevenster‘, een groep van zeven vrije katholieke scholen:

Vrije basisschool Ter Ham, Steenokkerzeel Vrije kleuterschool De Zandkorrel, Melsbroek
Vrije basisschool Sint Cajetanus, Perk
Vrije basisschool Sint-Lambertus, Nossegem
Vrije basisschool ZAVO, Zaventem
Vrije basisschool Sterrebeek
Vrije basisschool Mater Dei, Erps-Kwerps

Elke school bewaart in deze groep uiteraard zijn eigenheid. Creativiteit, openheid en dynamische verbondenheid zijn troeven bij onze samenwerking.

De voorzitter van deze scholengemeenschap is Herman Schillebeeckx, de coördinerend directeur is Paul Puttemans.

 

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Elke groep heeft een eigen inbreng en een eigen visie. De geledingen werken en bouwen samen aan een geheel waarin het opvoedingswelzijn van het kind centraal staat. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Christine De Duytsche
Nicole Simons
Elie Michiels

Vertegenwoordigers van de ouders:
Peggy Vanhulle
Wim Van Goidsenhoven
Jo Vermeeren

Vertegenwoordigers van de leerkrachten:
Magda Van Dyck
Miranda Vande Gaer
Dirk Stroeykens

 

 

Ouderraad

Het doel van de ouderraad, die bestaat uit een dynamische groep van ouders, is de opvoeding en het onderwijs van onze school te ondersteunen. Samenwerking en doorstroming zijn hier twee sleutelbegrippen. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen en het schoolteam te versterken.

Dit gebeurt onder andere door het organiseren van pedagogische activiteiten, infoavonden, het verlenen van ‘hand- en spandiensten’ bij de vele schoolse activiteiten, het aankopen van didactisch materiaal, …

Wij zoeken steeds nieuwe ouders om ons team te versterken!
Kom gerust een kijkje nemen op de volgende vergadering van de ouderraad of contacteer ons (contact info vind je hieronder).
ouderraad2017-2018_800px

Wij horen graag van jullie!

Raadpleeg hier het
huishoudelijk reglement
van de ouderraad.
meetingsLees hier
onze verslagen.
calendarBekijk hier
onze activiteiten

Huishoudelijk reglement van de ouderraad

Download the PDF file .

Download link: Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei

VCLB

Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding

Elke school is verplicht een samenwerkingscontract af te sluiten met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Voor onze school is dat Vrij CLB Leuven, Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven, tel. 016 28 24 00.

Contactpersoon CLB: Denise Dewit (denise.dewit@vclbleuven.be – 0490 64 51 93)
CLB-arts: Sarah Deleener (sarah.deleener@vclbleuven.be – 0490 64 51 19)
Ander medewerkers: klik hier

Meer info over het CLB Leuven vindt u op www.vclbleuven.be.

Het CLB wil bijdragen tot het verhogen van het welbevinden van leerlingen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders en de school. Het CLB werkt op vier domeinen:

  • Leren en studeren
  • Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid
  • Onderwijsloopbaan
  • Gedrag, gevoelens en relaties

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor elke leerling is er een multidisciplinair dossier met alle gegevens die over uw kind op het CLB aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het dossier de leerling volgt.

Meer informatie over deze samenwerking met het CLB vindt u in het schoolreglement.