mater dei

Hier vind je allerlei praktische informatie gegroepeerd per onderwerp.

Oudercontact

Jullie, ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via de rapporten en tijdens de geplande oudercontactmomenten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.

Hier vind je de PowerPoints terug van de klasinfo bij het begin van het schooljaar.

PPT Schoolinfo 2019-2020

PPT Klasinfo K0 2019-2020

PPT Klasinfo K1 2019-2020

PPT Klasinfo K2 2019-2020

PPT Klasinfo K3 2019-2020

PPT Klasinfo L1 2019-2020

PPT Klasinfo L2 2019-2020

PPT Klasinfo L3 2019-2020

PPT Klasinfo L4 2019-2020

PPT Klasinfo L5 2019-2020

PPT Klasinfo L6 2019-2020

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

We stimuleren onze kinderen om op een milieuvriendelijke manier naar school te komen, fietsend of te voet. We sensibiliseren hen om zich zichtbaar en veilig in het verkeer te begeven door een fietshelm te dragen bij het fietsen. Tijdens de donkere maanden (van na de herfstvakantie tot aan de paasvakantie) op weg van en naar school, tijdens verplaatsingen naar sporthal en zwembad en tijdens uitstappen verwachten we van onze kinderen dat ze een fluohesje of een fluohoes dragen.

Rijen

Onze school organiseert na schooltijd rijen. Leerkrachten, gebrevetteerd als gemachtigd opzichter, begeleiden de verschillende rijen en verlaten de school via de grijze poort. De rijen worden begeleid tot aan het kruispunt van de Zavelstraat en de Kwerpsebaan en tot aan het kruispunt met de Dekenijstraat.

Contact

Vrije Basisschool Mater Dei
Engerstraat 10, 3071 Erps-Kwerps
tel: 02 759 65 33

email: info@vbs-erps-kwerps.be

Aanwezigheid op school

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is en dat u ons verwittigt bij afwezigheid voor de aanvang van de lessen. Warme maaltijden moeten eveneens telefonisch worden geannuleerd.

Wanneer een leerling afwezig is zonder melding door de ouder(s), kan de directie telefonisch navraag doen op één door de ouders opgegeven telefoonnummers.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen raken minder goed geïntegreerd in het klasleven. We zouden het op prijs stellen dat de ouders ook de afwezigheden van een kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

 

Ziekte tot maximum 3 opeenvolgende schooldagen moet normaal niet door een medisch getuigschrift worden gerechtvaardigd. Hiervoor wordt een ziektebriefje van de school ingevuld. Je kan dit hier terug vinden: Afwezigheidsattesten ouders 2019-2020.
Let er echter wel op dat je als ouder tijdens een schooljaar nooit méér dan vier keer zélf een afwezigheidsbriefje mag schrijven van ten hoogste 3 kalenderdagen.
Voor alle bijkomende afwezigheden is steeds een doktersbriefje verplicht. Turn- of zwemverbod wordt eveneens door de ouders aan de leerkracht meegedeeld.

Schoolkosten

Elk kind van de lagere school krijgt een ‘pakketje schoolbenodigdheden’ aangeboden dat gebruikt kan worden in de klas en dat mee naar huis genomen wordt indien het nodig is om een bepaalde taak (huiswerk of les) uit te voeren. Hier geldt zeker de regel: ‘Als ik iets verlies of stuk maak van de school, zal ik dit vergoeden.’ (Kosteloos onderwijs)

Een gym-T-shirt, een schooleigen product, koopt u op school. Voor andere uitgaven die niet verplicht zijn of activiteiten waaraan uw kind niet moet deelnemen, maar die u wenst aan te kopen of waaraan uw kind meedoet, wordt een bijdrage gevraagd.

Alle betalingen van drank, maaltijden, tijdschriften, uitstappen, opvang, …, gebeuren via een schoolrekening. Op regelmatige tijdstippen krijgen de leerlingen een afrekening mee naar huis. Men kan dan via het bijgevoegd overschrijvingsformulier of via domiciliëring betalen.

Specifieke schoolkosten voor het schooljaar 2018-2019, vindt u in het schoolreglement van 2018 – 2019.

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen.

 

Ongeval en schoolverzekering

De schoolverzekering dekt elk lichamelijk ongeval:

– op weg naar school en naar huis langs de veiligste weg en gedurende de normale tijdsduur van de af te leggen weg, afhankelijk van het vervoermiddel;
– tijdens de gewone schooluren;
– tijdens extra-muros (buitenschoolse) activiteiten (in schoolverband): museumbezoeken, excursies, openluchtklassen, …

Hierbij lijsten wij even de procedure op die u moet volgen in geval uw kind een schoolongeval overkomen is:

Eerst de geneeskundige zorgen, de papieren … morgen!

– uw kind krijgt een formulier ‘schadeaangifte lichamelijk ongeval’ mee naar huis;

– onder de rubriek slachtoffer vult u het rekeningnummer aan waarop de kosten kunnen teruggestort worden;
– op de achterzijde van hetzelfde document dient de behandelende geneesheer, tandarts, oogarts, … alle nodige gegevens in te vullen.
– u betaalt zelf de geneesheer, tandarts, oogarts, …
– u gaat naar het ziekenfonds om het formulier ‘tussenkomst van ziekenfonds’ te laten invullen;
– indien de behandeling van korte duur is bezorgt u beide formulieren aan de school of aan het verzekeringskantoor;
– indien de behandeling van langere duur is (meer dan 2 maanden en voor tanden kan dat jaren duren) wordt het geneeskundig attest onmiddellijk doorgegeven aan het verzekeringskantoor (rechtstreeks of via de school).

 

 

Opvang en studie

Voor- en naschoolse opvang

In onze school is er betalende opvang: ’s morgens van 7 uur tot 8.45 uur en ’s avonds van 16.00 uur (16.30 uur op maandag) tot 18.00 uur. Op woensdagnamiddag vanaf 12.30 uur. Er wordt aan de ouders een financiële tussenkomst gevraagd.
Wie voor 8.45 uur op school is, moet naar de opvang. Het toezicht op de speelplaats vangt aan om 8.45 uur. De kleuters van het instapklasje worden vanaf 8.45 uur opgevangen in hun klasje.

Studie

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er voor de leerlingen vanaf het tweede leerjaar (voor de kinderen van het eerste leerjaar vanaf de paasvakantie) studie aangeboden. Op maandag van 16.15 uur tot 17.00 uur, op dinsdag en donderdag van 15.45 uur tot 16.30 uur. Hier kan het kind taken maken en lessen leren. Kinderen die hun huiswerk in de studie maken, kunnen niet worden afgehaald voor 16.30 uur (17.00 uur op maandag) en dit om de studie niet te verstoren.

 

Voor- en naschoolse opvang
€0,30/kwartier
opties
Maandag 7.00-8.45 uur 16.30-18.00 uur Studie: 16.15-17.00 uur €0.90
Dinsdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur Studie: 15.45-16.30 uur €0.90
Woensdag 7.00-8.45 uur 12.30-14.00 uur Middagopvang: 14.00-18.00 uur €5
Donderdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur Studie: 15.45-16.30 uur €0.90
Vrijdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur

 

Schooluren

De school is open van 7.00 uur tot 18.30 uur. De lessen beginnen stipt om 9.00 uur en eindigen op maandag om 16.00 uur, op woensdag om 12.10 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.35 uur.

Kleuterschool Lagere School
9.00 uur     onthaal + hoekenwerk 9.00 uur     les
10.25 uur    speeltijd 10.40 uur    speeltijd
10.40 uur    hoekenwerk 10.55 uur    les
11.50 uur    middagmaal 12.35 uur    middagmaal (12.10 uur op wo)
12.15 uur    speeltijd
12.50 uur    hoekenwerk 12.50 uur    speeltijd
13.40 uur    les
14.45 uur    speeltijd 14.30 uur    speeltijd
15.00 uur   vertelmoment 14.45 uur    les
15.25 uur    kleuters leren zich aankleden
15.35 uur    einde (16.00 uur op ma) 15.35 uur    einde (16.00 uur op ma)